Rodzinne kol?dowanie

niedziela, 28 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy na rodzinne kol?dowanie przy ognisku, ktre odb?dzie si? 6 stycznia 2015 roku o godzinie 16:00 w Zespole Pa?acowo-Parkowym w M?oszowej.

 

   

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy na uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2014 rok, ktre odb?dzie si? 9 grudnia o godzinie 18:00 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

 

Uroczysto?? u?wietni wyst?p wybitnego polskiego aktora teatralnego i filmowego Jana Nowickiego. W cz??ci muzycznej wyst?pi znakomity gitarzysta Jerzy Styczy?ski z zespo?em.

   

Adam Adamczyk burmistrzem Trzebini

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Reprezentuj?cy Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??" pan Adam Adamczyk zwyci??y? w drugiej turze wyborw i zosta? nowym Burmistrzem Miasta i Gminy Trzebinia.

 

Adam Adamczyk uzyska? 60,5% g?osw i pokona? dotychczasowego burmistrza, pana Stanis?awa Szczurka.

Serdecznie gratulujemy!

   

Wybory samorz?dowe

czwartek, 20 listopada 2014

16 listopada odby?y si? wybory samorz?dowe, ktre wy?oni?y nowy sk?ad Rady Miasta i Gminy Trzebinia.
Mandaty radnych zdoby?y reprezentuj?ce Stowarzyszenie TRS "Niezale?no??":

pani Alicja Anto?,

pani Katarzyna Majewska,

pani Ewa Siemek.

W pierwszej turze wyborw Burmistrza Miasta i Gminy Trzebinia reprezentuj?cy nasze Stowarzyszenie pan Adam Adamczyk otrzyma? prawie 40% g?osw i w drugiej turze zmierzy si? z obecnym burmistrzem panem Stanis?awem Szczurkiem.

   

aktualno?ci

wtorek, 24 grudnia 2013

 TRZEBI?SKI  RUCH  SPO?ECZNY

NIEZALE?NO??

 

zaprasza na

 

Kol?dowanie przy ognisku.

Zesp? Pa?acowo Parkowy
w M?oszowej
6 styczna 2014roku o godzinie 16.

 

Zapraszamy z rodzinami.

Zdj?cie: http://ekarteczki.pl/ekartka-spokojnych-swiat,4,3,163.html

   

aktualno?ci

piątek, 20 grudnia 2013

 

Niech tajemnica Bo?ego Narodzenia                                                                      

Dotknie naszych serc, odmieni je i otworzy                                                                                               

  na obecno?? Boga i drugiego cz?owieka

                                                                                                                                                            

Szanowni Pa?stwo!

W imieniu Trzebi?skiego Ruchu Spo?ecznego

Niezale?no??

pragniemy przekaza? serdeczne ?yczenia

 spokojnych i radosnych

?wi?t Bo?ego Narodzenia, prze?ytych w gronie

rodzinnym i w?rd przyjaci?.

W tych wyj?tkowych dniach, znajd?my czas na rodzinne kol?dowanie i piel?gnowanie

polskich tradycji.

Niech b?ogos?awie?stwo Bo?ej Dzieciny

odmieni nasze serca

i sprawi, aby w naszym ?yciu by?o jak najwi?cej

dobra, nadziei i rado?ci, ktre daj? nam si?y

 w pokonywaniu przeciwno?ci losu.

?yczymy, aby Nowy 2014 Rok  przynis? same dobre chwile

                                                   

 TRS Niezale?no??

 

 

 

Weso?ych ?wi?t

 

 

 

 

   

Rodzinne kol?dowanie 2013 za nami

wtorek, 08 stycznia 2013

W niedziel?, 6 stycznia, po raz kolejny kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przybyli kol?dowa? z nami w pi?knej zimowej atmosferze.

Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.

 

   

Adiunge Optimis 2012

piątek, 14 grudnia 2012

13 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2012 rok.


Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Warsztat Terapii Zaj?ciowej Fundacji im. Brata Alberta, m. in. za dawanie nadziei, dzie?o przysposabiania uczestnikw na miar? ich indywidualnych mo?liwo?ci do prowadzenia samodzielnego i aktywnego ?ycia oraz tworzenie warunkw do samorealizacji podopiecznych.


Uroczysto?? u?wietni? recital Piotra "Kuby" Kubowicza z Piwnicy pod Baranami, ktremu towarzyszy? Pawe? Pierzcha?a na fortepianie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z tego wydarzenia.

 

   

Rodzinne kol?dowanie 2012 za nami

wtorek, 10 stycznia 2012

W pi?tek, 6 stycznia po raz kolejny kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Niestety tym razem nie dopisa?a pogoda - z tego powodu kol?dowanie odby?o si? "pod dachem" Empireum Kultury, a frekwencja by?a ni?sza, ni? w poprzednich latach.

Pi?knie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy zechcieli przyj?? pokol?dowa? z nami mimo niesprzyjaj?cych okoliczno?ci. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.

 

   

Rodzinne kol?dowanie 2012

środa, 28 grudnia 2011

 Serdecznie zapraszamy na rodzinne kol?dowanie przy ognisku, ktre odb?dzie si? 6 stycznia 2012 roku o godzinie 16:00 w Zespole Pa?acowo-Parkowym w M?oszowej.
 

   

Adiunge Optimis 2011

poniedziałek, 12 grudnia 2011

1 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2011 rok.


Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma?a je Aleksandra D?bek, m. in. za przyk?adn?, po??czon? z pogodn? skromno?ci? osobist? pracowito?? i wytrwa?o?? w codziennych staraniach o rozwj posiadanego talentu muzycznego oraz osi?gni?ty sukces pianistyczny.


Na uroczysto?ci wyst?pi? zesp? Nie-bo.


Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.

   

D?by Pami?ci posadzone

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

14 kwietnia 2011 roku o godzinie 15 odby?a si? uroczysto?? posadzenia D?bw Pami?ci ku czci zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Charkowie i Katyniu, urodzonych na trzebi?skiej ziemi: kpt. Jana G?siora, por. Leona Morawca i Wiktora Wojtasa.


Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej oraz galerii zdj?? z uroczysto?ci.

   

środa, 06 kwietnia 2011

Serdecznie zapraszamy na uroczysto?? posadzenia D?bw Pami?ci ku czci zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Charkowie i Katyniu, urodzonych na trzebi?skiej ziemi: kpt. Jana G?siora, por. Leona Morawca i Wiktora Wojtasa.
Uroczysto?? odb?dzie si? 14 kwietnia o godzinie 15:00. Szczeg?owe informacje w zaproszeniu zamieszczonym poni?ej.


Klikni?cie powi?ksza obraz zaproszenia.

   

wtorek, 08 marca 2011

7 marca 2011 roku odby?o si? Walne Zebranie Cz?onkw Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??", ktre przyj??o sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z pracy Zarz?du Stowarzyszenia za rok 2010 i udzieli?o Zarz?dowi absolutorium. Wybrano w?adze Stowarzyszenia na kolejn? kadencj?.
   

Rodzinne kol?dowanie 2011 za nami

poniedziałek, 24 stycznia 2011

W czwartek, 6 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00 kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Pi?knie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy zechcieli przyj?? pokol?dowa? z nami przy ognisku. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.

   

Rodzinne kol?dowanie 2011

wtorek, 21 grudnia 2010

 Serdecznie zapraszamy na rodzinne kol?dowanie przy ognisku, ktre odb?dzie si? 6 stycznia 2011 roku o godzinie 16:00 w Zespole Pa?acowo-Parkowym w M?oszowej.

   

Stanis?aw Szczurek burmistrzem Trzebini

poniedziałek, 06 grudnia 2010

5 grudnia odby?a si? druga tura wyborw Burmistrza miasta Trzebini.
Burmistrzem wybrany zosta? pan Stanis?aw Szczurek.

Gratulujemy nowemu Burmistrzowi, ?ycz?c mu jednocze?nie udanej i owocnej kadencji.
   

Katarzyna Majewska radn? Rady Miasta Trzebini

środa, 24 listopada 2010

21 listopada odby?y si? wybory samorz?dowe.
Mandat radnej Rady Miasta i Gminy Trzebinia zdoby?a pani Katarzyna Majewska, kandyduj?ca z listy Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??".
   

Adiunge Optimis 2010

poniedziałek, 15 listopada 2010

12 listopada w Domu Kultury "Sok?" w Trzebini odby?o si? uroczyste wr?czenie, przyznanych ju? po raz dziesi?ty, presti?owych wyr?nie? Adiunge Optimis za 2010 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego wyr?nienia otrzymali:


Pani Alicja Molenda, m. in. za wykreowanie wra?liwego na porz?dek publiczny, opiniotwrczego tygodnika lokalnego, z blisko dwudziestoletnim sukcesem rynkowym, oraz wk?ad w kszta?towanie spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Pan Feliks Kiryk, m. in. za trwa?? sympati? dla Trzebini, wielki wk?ad osobisty w utrwalanie ?wiadectw jej przesz?o?ci oraz za zawsze ?yczliw? i owocn? pomoc tym, ktrzy o zachowanie naszego dziedzictwa si? troszcz?.

Pan Adam Adamczyk, m. in. za wiele lat owocnej pracy dla dobra Trzebinian, a w szczeglno?ci za odwag?, upr, determinacj? i decyduj?cy o powodzeniu osobisty wk?ad w likwidacj? zagro?enia naszego miasta powa?n? katastrof? ekologiczn? ze strony wype?nionego ?r?c? i toksyczn? ciecz? wyrobiska w Grce.

Pa?stwo Czes?awa i Ryszard Dudkowie, Jolanta i Henryk Kozyrowie, Sylwia i Jacek Pabisowie, Gra?yna i Jan Skawscy, m. in. za sukces w biznesie oraz niezawodne i szczodre wspieranie dzia?alno?ci, inicjatyw i przedsi?wzi?? s?u??cych lokalnej spo?eczno?ci.


Relacja z uroczysto?ci w Telewizji TVT1

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

   

Komitet Wyborczy TRS "Niezale?no??" z numerem 23

niedziela, 31 października 2010

W pi?tek 29 listopada wieczorem odby?o si? losowanie numerw list kandydatw, zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Trzebini. Nasza lista, lista KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??", otrzyma?a numer 23.
   

TRS "Niezale?no??" popiera Adama Adamczyka

sobota, 30 października 2010

W wyborach burmistrza miasta Trzebini Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??" popiera pana Adama Adamczyka.

   

sobota, 30 października 2010

Przypominamy, ?e wszelkie materia?y wyborcze kandydatw na radnych, kandyduj?cych z list Komitetu Wyborczego naszego Stowarzyszenia, musz? zawiera? informacj?: Materia? sfinansowany ze ?rodkw KW Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??"

   

poniedziałek, 25 października 2010

Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi?a przyj?cie do rejestracji list kandydatw na radnych Rady Miasta Trzebini z?o?onych przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??". Komitet zg?osi? listy kandydatw we wszystkich trzech okr?gach wyborczych, sk?adaj?c wraz z nimi wymagan? liczb? podpisw osb popieraj?cych.

Listy kandydatw publikujemy w naszym Informatorze Wyborczym. Poni?ej zamieszczamy potwierdzenia przyj?cia list do rejestracji.

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr I

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr II

Zg?oszenie listy kandydatw w okr?gu nr III

   

Numer konta bankowego KW TRS "Niezale?no??"

czwartek, 21 października 2010

Numer rachunku bankowego za?o?onego dla Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia TRS "NIEZALEZNO??":

 

59 1020 2384 0000 9002 0137 4222

 

   

poniedziałek, 18 października 2010

Na stronie Plikw do pobrania zamieszczamy formularze zgody na kandydowanie oraz o?wiadczenia lustracyjnego, przeznaczone dla kandydatw na radnych.

   

piątek, 15 października 2010

Na stronie Plikw do pobrania zamieszczamy formularze wykazw osb popieraj?cych listy kandydatw do Rady Miasta Trzebini, zg?aszane przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no?? w poszczeglnych okr?gach wyborczych. Formularze przeznaczone s? do zbierania podpisw osb popieraj?cych listy naszych kandydatw do Rady Miasta Trzebini.

   

Powo?any zosta? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??"

środa, 06 października 2010

W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? wyborami samorz?dowymi Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??" powo?a?o Komitet Wyborczy.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie powo?ania Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??".

 

   

Wybory samorz?dowe 2010 - og?oszono kalendarz wyborczy

poniedziałek, 27 września 2010

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 wrze?nia 2010 r. Nr 171, poz. 1151 zosta?o og?oszone rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrw w sprawie zarz?dzenia wyborw do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast.

Pierwsza tura wyborw odb?dzie si? 21 listopada 2010 r., natomiast ewentualna druga tura wyborw prezydentw, burmistrzw i wjtw miast i gmin - 5 grudnia 2010 r.

Kalendarz wyborczy publikujemy w naszym informatorze dla Wyborcw.

Pe?n? tre?? rozporz?dzenia w sprawie zarz?dzenia wyborw mo?na znale?? na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej.

   

sobota, 10 kwietnia 2010

W katastrofie lotniczej w Smole?sku zgin?? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski, jego Ma??onka, wielu przedstawicieli najwy?szych w?adz polskich oraz naszych wybitnych Rodakw.

Jeste?my g??boko wstrz??ni?ci t? wielk? tragedi?. Wszystkich naszych sympatykw prosimy o udzia? w mszy ?wi?tej w intencji ofiar katastrofy i Ojczyzny, ktra zostanie odprawiona w pi?tek 16 kwietnia o godzinie 12:00 w ko?ciele p.w. ?w. ?w. Aposto?w Piotra i Paw?a w Trzebini.

   

Rodzinne kol?dowanie 2010

poniedziałek, 04 stycznia 2010

W sobot?, 2 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00 kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.

   

Adiunge Optimis 2009

niedziela, 06 grudnia 2009

3 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2009 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Jerzy Ch?opek, m. in. za wytrwa?e starania o ukazanie s?uchaczom pi?kna chralistyki oraz wieloletni wk?ad w kszta?towanie i kultywowanie tradycji ?piewaczej w?rd kilku pokole? Trzebinian.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert zespo?u Little Egoists, ktrego liderem jest pan Marek Stryszowski, wybitny saksofonista i wokalista. Towarzyszyli mu panowie: Sebastian Bernatowicz na instrumentach klawiszowych, oraz Krzysztof Bodzo? na gitarze basowej i kontrabasie elektrycznym.

Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.

   

sobota, 28 lutego 2009

W zwi?zku z powstaniem w Radzie Miasta Trzebini Klubu Radnych Niezale?ni skierowali?my na r?ce Przewodnicz?cego Rady, Pana Aleksandra Nowaka, nast?puj?ce pismo:

O?wiadczenie w sprawie Klubu Radnych Niezale?ni

Poni?ej mo?na zapozna? si? z przedrukami publikacji tygodnika Prze?om, przywo?anych w o?wiadczeniu:

Co? si? sta?o w Trzebini

Niezale?ni a Niezale?no??

   

niedziela, 11 stycznia 2009

W czwartkowy wieczr 8. stycznia w Empireum Kultury U Florkiewiczw go?ci? Piotr Kuba Kubowicz, aktor, pie?niarz, kompozytor, artysta Piwnicy pod Baranami, jako ostatni przyj?ty do zespo?u przez Piotra Skrzyneckiego.

Szuka? on swego miejsca w r?nych stylach w muzyce, od chora?u gregoria?skiego przez oper?, operetk?, oratorium, musical, rock, po blues i jazz. Umuzyczni? najwspanialsz? polsk? poezj?, m.in. wiersze Cz. Mi?osza, J. Tuwima, K.I. Ga?czy?skiego, B. Le?miana, I. Krasickiego, a tak?e ulubionego R. M. Rilkego. Piosenki Kubowicza zachwycaj? r?norodno?ci? brzmienia i melodyk?.

Podczas tego bardzo sympatycznego spotkania artysta, ktremu towarzyszyli Andrzej Nowak (piano) i Micha? P?torak (skrzypce), ?piewa? dla nas pi?kne pastora?ki pod wsplnym tytu?em Gwiazda nad naszym domem, po czym kol?dowali?my wraz z nim.

Zdj?cia ze spotkania mo?na zobaczy? tutaj.

   

Rodzinne kol?dowanie 2009

niedziela, 04 stycznia 2009

W sobot?, 3 stycznia 2009, w godzinach od 16:00 do 18:00 kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.

   

Adiunge Optimis 2008

środa, 03 grudnia 2008

20 listopada odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2008 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Andrzej Kostka, m. in. za fascynacj? histori? oraz gorliw? trosk? o ocalenie i zachowanie ?wiadectwa minionej Trzebini, utrwalonego na fotografiach i kartach spisanych wspomnie? jej mieszka?cw.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert Urszuli Makosz, ktrej towarzyszyli Micha? P?torak (skrzypce) oraz Pawe? Pierzcha?a (fortepian).

Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.

   

TRS organizuje spo?eczne prace porz?dkowe

niedziela, 13 lipca 2008

Stowarzyszenie TRS Niezale?no?? zorganizowa?o spo?eczne prace, ktrych celem jest porz?dkowanie szczeglnie ciekawych, pi?knych lub warto?ciowych miejsc w Trzebini i jej okolicach. Obejmuj? one:

  • okolice O?rodka Hodowli Zwierzyny i ?cie?k? przyrodniczo-le?n? w Puszczy Dulowskiej,
  • rejon doj?cia do zamku Lipowiec,
  • s?siedztwo ska?ki triasowej w Bol?cinie.

Prace s? prowadzone dzi?ki pomocy Zak?adu Karnego w Trzebini za zgod? jego dyrektora, majora Zbigniewa Sto?ka. W przedsi?wzi?ciu bierze udzia? siedmiu osadzonych.

Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracuj?cym pi?knie dzi?kujemy.

Prace w okolicy ska?ki triasowej w Bol?cinie galeria zdj??

Prace w Puszczy Dulowskiej galeria zdj??

Prace w okolicy Zamku Lipowiec galeria zdj??

Stowarzyszenie zamierza kontynuowa? realizacj? tego przedsi?wzi?cia.

   

Adiunge Optimis 2007

niedziela, 25 listopada 2007

22 listopada odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2007 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Pan Marian Kazieczko, mi?dzy innymi za pasj? zbieractwa walorw filatelistycznych, wiedz? filatelistyczn? i fachowo?? potwierdzon? sukcesem wystawowym bogatych zbiorw oraz osobliwy sposb dokumentowania historii i promocji Trzebini.
Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.

   

niedziela, 05 sierpnia 2007

11 kwietnia 2007 roku tygodnik Prze?om opublikowa? artyku? Bogumi?a Kurylczyka pod tytu?em Smarowanie kandydatw. W artykule tym znalaz?y si? nie?cis?e i niepe?ne informacje na temat finansowania kampanii wyborczej komitetw wyborczych Stowarzyszenia TRS Niezale?no?? oraz KWW Wraz.

W zwi?zku z tym skierowali?my do redakcji tygodnika list z wyja?nieniami, ktry mo?na przeczyta? tutaj.

   

sobota, 10 lutego 2007

9 lutego w Empireum Kultury U Florkiewiczw odby? si? Wieczr poezji J. B. Antoniusa w wykonaniu Teatru Patermana oraz zaproszonych go?ci.

Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj.

   

Adiunge Optimis 2006

środa, 06 grudnia 2006

5 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2006 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Ksi?dz Kanonik Stanis?aw Krzysik, mi?dzy innymi za spo?ecznikowsk? wra?liwo??, umiej?tno?? skupiania ludzi dobrej woli wok? szlachetnych przedsi?wzi?? oraz wielki sukces w krzewieniu sportu spektakularnie wyra?aj?cy si? nadzwyczajnymi osi?gni?ciami Parafialnego Klubu Sportowego OPOKA w tenisie sto?owym.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert legendarnego barda Piwnicy pod Baranami, pana Leszka Wjtowicza. Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.