1% podatku

Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny NIEZALE?NO?? jest Organizacj? Po?ytku Publicznego.

Numer KRS: 0000012790

Przedmiot dzia?alno?ci statutowej TRS Niezale?no?? jako organizacji po?ytku publicznego:

  1. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej.
  2. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy osobom w podesz?ym wieku i osobom niepe?nosprawnym.
  3. Dzia?alno?? z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Dzia?alno?? wspomagaj?ca wystawianie przedstawie? artystycznych.
  5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespo?u Pa?acowo-Parkowego w M?oszowej.
  6. Wspieranie i promowanie  miejscowych artystw.
  7. Organizowanie imprez propaguj?cych dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
  8. Przyznawanie wyr?nie? Adiunge Optimis.

 

Jak przekaza? 1% podatku Stowarzyszeniu TRS Niezale?no???

 

Aby przekaza? 1% podatku stowarzyszeniu TRS Niezale?no??, wystarczy w odpowiedni sposb wype?ni? roczn? deklaracj? podatkow? (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38):

1. Wyliczamy podatek do zap?acenia w danym roku.
2. W odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytu?owanych Wniosek o przekazanie 1% podatku nale?nego na rzecz organizacji po?ytku publicznego) wpisujemy nazw? Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny NIEZALE?NO?? oraz numer KRS 0000012790.
3. Wpisujemy kwot?, ktr? chcemy przekaza? TRS Niezale?no??. Nie mo?e ona przekracza? 1% podatku nale?nego, wynikaj?cego z zeznania podatkowego, po zaokr?gleniu do pe?nych dziesi?tek groszy w d?.
4. Pieni?dze na konto TRS Niezale?no?? przekazuje urz?d skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego. Z wyliczonej kwoty potr?cone zostan? koszty przelewu.