Adiunge Optimis

Adiunge optimis (Do??cz do najlepszych) to wyr?nienie ustanowione uchwa?? Zarz?du TRS Niezale?no?? w celu wskazywania i promowania wybitnych osobowo?ci gminy Trzebinia. Regulamin Adiunge optimis w punkcie 2 w nast?puj?cy sposb okre?la kandydata do wyr?nienia:

Kandydat do wyr?nienia powinien by? obdarzony wybitn? osobowo?ci? wyra?aj?c? si? m.in. w spolegliwo?ci i g??boko humanistycznej postawie, w warto?ciowych i godnych na?ladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego po?ytku spo?ecznego oraz w znacz?cych osi?gni?ciach ?wiadcz?cych o dobrym korzystaniu z posiadanych talentw.

Warto zwrci? uwag? na wa?ny dualizm znaczeniowy okre?lenia Adiunge optimis. Ot?, z jednej strony tkwi w nim bo tak chcieli?my honor i nobilitacja. Z drugiej jednak?e, zobowi?zanie do doskonalenia si?, stawiania sobie nowych celw i d??enia do ich osi?gni?cia.

Wyr?nienie przyznawane jest przez Kolegium Honorowe, z?o?one z zacnych i znanych w ?rodowisku osb o zr?nicowanych zainteresowaniach i r?nych zawodw. Chcieli?my w ten sposb sprawi?, ?eby kandydatom do naszego wyr?nienia przygl?da?o si? wiele oczu, osb ch?tnych do szukania bezinteresownego obiektywizmu. Przyj?to, ?e regulaminowy sk?ad Kolegium Honorowego b?dzie liczy? 9 osb wybieranych na okres dwch lat przez Zarz?d Stowarzyszenia. Cztery z nich, w tym przewodnicz?cy, to nasi cz?onkowie zwyczajni. Pi?? osb, w tym wiceprzewodnicz?cy, to osoby zapraszane, z naszym stowarzyszeniem nie zwi?zane.

W zamierzeniu, wyr?nienie Adiunge optimis ma mie? presti?owy charakter, co w jakim? stopniu wi?za? si? musi z trudno?ci? jego uzyskania. W regulaminie zapisano szczeglnie wysokie, przyznaj? Pa?stwo za chwil?, wymagania. Mianowicie: wyr?nienie przyznawane jest w g?osowaniu tajnym, wi?kszo?ci? co najmniej siedmiu g?osw, przy obecno?ci co najmniej o?miu cz?onkw Kolegium Honorowego. Potrzebna jest zatem absolutna jednomy?lno??, prawie jednog?o?no??.

Symbolem wyr?nienia jest z?oty pier?cie? wykonany specjalnie dla nas wed?ug projektu Pani Danuty Gryzowej przez Firm? Handlow? ?odzi?scy s.c. z Krakowa.