Rok 2001

Jakub Palowski, mi?dzy innymi za przyk?adn? i widoczn?, determinacj? w poszukiwaniu swojego miejsca w ?yciu, opart? na wielkiej trosce i staraniu rodzicw

Miko?aj Rey, mi?dzy innymi za d??enie do korzeni, mi?o?? do koni i restytucj? tradycji kawaleryjskich

?ukasz Sm?ka, mi?dzy innymi za ?adnie zrealizowany pomys?, ?eby Dulowa, ma?e miejsce na mapie, w ktrym zamieszkuje, mog?a by? ogl?dana zewsz?d

W?adys?aw Tabor, mi?dzy innymi za dokonania w dziedzinach metali nie?elaznych i metalurgii proszkw, w powi?zaniu z d?ugoletnim kierowaniem Zak?adami Metalurgicznymi w Trzebini

Izabella Tekielak, mi?dzy innymi za znacz?ce osi?gni?cia ?wiadcz?ce o dobrym korzystaniu z posiadanego talentu, szczeglnie w nie tak znowu popularnej dziedzinie, jak? jest gra w szachy, w powi?zaniu ze skromno?ci?, wdzi?kiem i urokiem osobistym

Ewa Wito?, mi?dzy innymi za zrealizowany z du?ym sukcesem, oryginalny pomys? uprawiania z dzie?mi, w tych czasach, muzyki dawnej

 

Rok 2002

Grzegorz Boryczko, mi?dzy innymi za pi?kny i realizowany z wielkim sukcesem pomys? na zaj?cie i pasj? dzieci i m?odzie?yKs. Pra?at W?adys?aw Gil, mi?dzy innymi za m?dr? i konsekwentn? cho? cich? i po??czon? z wielk? skromno?ci? osobist? prac?, cenne inicjatywy i dzie?o integruj?ce mieszka?cw, z ktrych wielu znalaz?o si? w bardzo trudnej sytuacji ?yciowej

Stefania Gwizda?a, mi?dzy innymi za wytrwa?e i pi?kne w stylu prowadzenie rodzinnego biznesu, ktry ma swoj? tradycj?, bo to od wielu ju? lat kwiaty w Pani kwiaciarni wi?zane stroj? nas w r?nych okoliczno?ciach

Mateusz Kowalczyk, mi?dzy innymi za prac? i wytrwa?o?? w rozwijaniu wspania?ego talentu, co od pewnego czasu owocuje znakomitymi wynikami sportowymi w grze w tenisa na europejskim ju? poziomie i spektakularn? pozycj? na listach m?odych tenisistw

Kazimierz Tr?bacz, mi?dzy innymi za wieloletnie skuteczne i z sukcesem prowadzenie du?ego zak?adu pracy- Rafinerii Trzebinia daj?cego zatrudnienie i utrzymanie wielu rodzinom i za t? przesz?o?? naszej gminy, w ktr? Rafineria wyrazi?cie si? wpisa?a poprzez sta?e, hojne wspieranie rozmaitych przedsi?wzi?? dobrze s?u??cych mieszka?com

 

Rok 2003

Katarzyna Stawarz , mi?dzy innymi za roztropne sp?dzanie m?odo?ci i poetyck? wra?liwo?? na otoczenie

Urszula i Antoni Korpa?owie, mi?dzy innymi za skuteczne prowadzenie rodzinnego biznesu i hojny mecenat

Stanis?aw Or?owski, mi?dzy innymi za trosk? o zachowanie dziedzictwa dla przysz?ych pokole? oraz trud wk?adany w opisywanie i upowszechnianie wiedzy o historii naszego regionu

Jerzy Styczy?ski, mi?dzy innymi za wytrwa?e i owocne korzystanie z talentu i pi?kne d?wi?ki gitarowego bluesa

 

Rok 2004

Irena Pi?tek, mi?dzy innymi za wytrwa?e kontynuowanie dzie?a ks. hm. Mariana Luzara oraz krzewienie warto?ci wychowawczych i idea?w harcerskich po?rd trzebi?skiej m?odzie?y

Stanis?aw Go??b, mi?dzy innymi za wieloletnie, umiej?tnie oparte na realistycznej ocenie uwarunkowa? i perspektywicznym my?leniu kierowanie Elektrowni? Siersza kszta?tuj?ce jej nowoczesny wizerunek oraz za ?yczliwy i szczodry udzia? w przedsi?wzi?ciach s?u??cych trzebi?skiej spo?eczno?ci

Karol Mroziewski, mi?dzy innymi za utrwalanie rzeczywisto?ci w pi?knych obrazach fotograficznych zawieraj?cych cz??? ?wiadectwa o naszych czasach oraz za umiej?tne rozwijanie zdolno?ci, kszta?towanie umiej?tno?ci dostrzegania warto?ciowego tematu wra?liwo?ci kszta?towanie artystycznej m?odych adeptw sztuki fotograficznej

 

Rok 2005

Pawe? Kotowicz, mi?dzy innymi za owocne korzystanie z talentu artystycznego, sukces malarski oraz osobisty i emocjonalny zwi?zek z Trzebini?, wyra?any w pi?knych obrazach utrwalaj?cych wygl?d jej osobliwych miejsc

Danuta i Andrzej Chomikowie, mi?dzy innymi za systematyczne i skuteczne rozwijanie fachowego biznesu oraz pokazywanie kontynuatorom, szukaj?cym przyk?adw wartych na?ladowania, rzetelnego wykonawstwa i solidnego rzemios?a

 

Rok 2006

Ks. Kanonik Stanis?aw Krzysik, mi?dzy innymi za spo?ecznikowsk? wra?liwo??, umiej?tno?? skupiania ludzi dobrej woli wok? szlachetnych przedsi?wzi?? oraz wielki sukces w krzewieniu sportu spektakularnie wyra?aj?cy si? nadzwyczajnymi osi?gni?ciami Parafialnego Klubu Sportowego OPOKA w tenisie sto?owym

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2007

Pan Marian Kazieczko, mi?dzy innymi za pasj? zbieractwa walorw filatelistycznych, wiedz? filatelistyczn? i fachowo?? potwierdzon? sukcesem wystawowym bogatych zbiorw oraz osobliwy sposb dokumentowania historii i promocji Trzebini

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2008

Pan Andrzej Kostka, mi?dzy innymi za fascynacj? histori? oraz gorliw? trosk? o ocalenie i zachowanie ?wiadectwa minionej Trzebini, utrwalonego na fotografiach i kartach spisanych wspomnie? jej mieszka?cw

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2009

Pan Jerzy Ch?opek, m. in. za wytrwa?e starania o ukazanie s?uchaczom pi?kna chralistyki oraz wieloletni wk?ad w kszta?towanie i kultywowanie tradycji ?piewaczej w?rd kilku pokole? Trzebinian

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2010

Pani Alicja Molenda, m. in. za wykreowanie wra?liwego na porz?dek publiczny, opiniotwrczego tygodnika lokalnego, z blisko dwudziestoletnim sukcesem rynkowym, oraz wk?ad w kszta?towanie spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Pan Feliks Kiryk, m. in. za trwa?? sympati? dla Trzebini, wielki wk?ad osobisty w utrwalanie ?wiadectw jej przesz?o?ci oraz za zawsze ?yczliw? i owocn? pomoc tym, ktrzy o zachowanie naszego dziedzictwa si? troszcz?.

Pan Adam Adamczyk, m. in. za wiele lat owocnej pracy dla dobra Trzebinian, a w szczeglno?ci za odwag?, upr, determinacj? i decyduj?cy o powodzeniu osobisty wk?ad w likwidacj? zagro?enia naszego miasta powa?n? katastrof? ekologiczn? ze strony wype?nionego ?r?c? i toksyczn? ciecz? wyrobiska w Grce.

Pa?stwo Czes?awa i Ryszard Dudkowie, Jolanta i Henryk Kozyrowie, Sylwia i Jacek Pabisowie, Gra?yna i Jan Skawscy, m. in. za sukces w biznesie oraz niezawodne i szczodre wspieranie dzia?alno?ci, inicjatyw i przedsi?wzi?? s?u??cych lokalnej spo?eczno?ci.

Relacja z uroczysto?ci w Telewizji TVT1

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2011

Uczennica Aleksandra D?bek m. in. za przyk?adn?, po??czon? z pogodn? skromno?ci? osobist? pracowito?? i wytrwa?o?? w codziennych staraniach o rozwj posiadanego talentu muzycznego oraz osi?gni?ty sukces pianistyczny.

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia

 

Rok 2012

Warsztat Terapii Zaj?ciowej Fundacji im. Brata Alberta, m. in. za dawanie nadziei, dzie?o przysposabiania uczestnikw na miar? ich indywidualnych mo?liwo?ci do prowadzenia samodzielnego i aktywnego ?ycia oraz tworzenie warunkw do samorealizacji podopiecznych.

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia