1

Wyr?nienie Adiunge optimis, ktre w dalszej cz??ci niniejszego regulaminu b?dzie nazywane wyr?nieniem, mo?e by? przyznane ka?demu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej zwi?zanemu poprzez zamieszkanie lub dzia?alno?? z Gmin? Trzebinia.

2

Kandydat do wyr?nienia powinien by? obdarzony wybitn? osobowo?ci? wyra?aj?c? si? m.in. w spolegliwo?ci i g??boko humanistycznej postawie, w warto?ciowych i godnych na?ladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego po?ytku spo?ecznego oraz w znacz?cych osi?gni?ciach ?wiadcz?cych o dobrym korzystaniu z posiadanych talentw.

3

Kandydatem do wyr?nienia mo?e by? tak?e instytucja (organizacja, placwka), ktra w swej dzia?alno?ci wykazuje szczegln? trosk? o warto?ci wskazane w 2.

4

Z wnioskiem o nadanie wyr?nienia mo?e wyst?pi? osoba prawna, fizyczna, grupa osb.

5

Wnioski nale?y sk?ada? w siedzibie Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no??.

6

Przyznania wyr?nienia dokonuje Kolegium Honorowe Adiunge optimis, ktre w dalszej cz??ci niniejszego regulaminu b?dzie nazywane Kolegium Honorowym, poprzez podj?cie uchwa?y.

7

Kolegium Honorowe rozpatruje z?o?one wnioski w sk?adzie dziewi?cioosobowym.

8

W sk?ad Kolegium Honorowego wchodz?: cztery osoby, w tym Przewodnicz?cy, b?d?ce cz?onkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no??, oraz pi?? osb zaproszonych.

9

Wyboru i zmian w sk?adzie Kolegium Honorowego dokonuje Zarz?d Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no??.

10

Kolegium Honorowe nadaje wyr?nienia w g?osowaniu tajnym, wi?kszo?ci? siedmiu g?osw, przy obecno?ci co najmniej o?miu swych cz?onkw.

11

Sprawy nie obj?te niniejszym regulaminem rozstrzyga Kolegium Honorowe.