Pa?ac w M?oszowej

W 2003 roku Stowarzyszenie TRS Niezale?no?? zwrci?o si? do Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach z propozycj? wsp?dzia?ania zmierzaj?cego do utworzenia na terenie Zespo?u Pa?acowo-Parkowego w M?oszowej instytucji prezentuj?cej i promuj?cej warto?ciowy dorobek i dzie?a kultury. Propozycja ta spotka?a si? z ?yczliwym przyj?ciem w?adz Akademii.

Akademia Ekonomiczna u?yczy?a Stowarzyszeniu pomieszczenia w dolnej cz??ci p?nocnego skrzyd?a Pa?acu a tak?e dwie nieu?ywane piwnice pod nimi po?o?one. W zamian za u?yczenie, Stowarzyszenie zobowi?za?o si? wykona? szeroki zakres prac remontowych oraz porz?dkowych, ktre pozwoli?y na powstrzymanie degradacji zespo?u pa?acowo-parkowego.

W wyniku przeprowadzonych prac w 2004 zosta?o otwarte Empireum Kultury U Florkiewiczw pod egid? TRS Niezale?no??. U?yczone pomieszczenia pa?acowe zaadaptowane zosta?y na galeri?, pozwalaj?c? na organizowanie wystaw i wernisa?y. Z kolei w piwnicach, po przeprowadzeniu powa?nych prac adaptacyjnych, odbywaj? si? imprezy muzyczne, kabaretowe i kulturalne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? pokazuj?cych stan Pa?acu przed pracami remontowymi, oraz efekt tych prac.