W zwi?zku z powstaniem w Radzie Miasta Trzebini Klubu Radnych Niezale?ni skierowali?my na r?ce Przewodnicz?cego Rady, Pana Aleksandra Nowaka, nast?puj?ce pismo:

O?wiadczenie w sprawie Klubu Radnych Niezale?ni

Poni?ej mo?na zapozna? si? z przedrukami publikacji tygodnika Prze?om, przywo?anych w o?wiadczeniu:

Co? si? sta?o w Trzebini

Niezale?ni a Niezale?no??