TRS organizuje spo?eczne prace porz?dkowe

Stowarzyszenie TRS Niezale?no?? zorganizowa?o spo?eczne prace, ktrych celem jest porz?dkowanie szczeglnie ciekawych, pi?knych lub warto?ciowych miejsc w Trzebini i jej okolicach. Obejmuj? one:

  • okolice O?rodka Hodowli Zwierzyny i ?cie?k? przyrodniczo-le?n? w Puszczy Dulowskiej,
  • rejon doj?cia do zamku Lipowiec,
  • s?siedztwo ska?ki triasowej w Bol?cinie.

Prace s? prowadzone dzi?ki pomocy Zak?adu Karnego w Trzebini za zgod? jego dyrektora, majora Zbigniewa Sto?ka. W przedsi?wzi?ciu bierze udzia? siedmiu osadzonych.

Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracuj?cym pi?knie dzi?kujemy.

Prace w okolicy ska?ki triasowej w Bol?cinie galeria zdj??

Prace w Puszczy Dulowskiej galeria zdj??

Prace w okolicy Zamku Lipowiec galeria zdj??

Stowarzyszenie zamierza kontynuowa? realizacj? tego przedsi?wzi?cia.