Adiunge Optimis 2006

5 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2006 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma? je Ksi?dz Kanonik Stanis?aw Krzysik, mi?dzy innymi za spo?ecznikowsk? wra?liwo??, umiej?tno?? skupiania ludzi dobrej woli wok? szlachetnych przedsi?wzi?? oraz wielki sukces w krzewieniu sportu spektakularnie wyra?aj?cy si? nadzwyczajnymi osi?gni?ciami Parafialnego Klubu Sportowego OPOKA w tenisie sto?owym.

Uroczysto?? wr?czenia wyr?nienia u?wietni? koncert legendarnego barda Piwnicy pod Baranami, pana Leszka Wjtowicza. Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.