Powo?any zosta? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??"

W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? wyborami samorz?dowymi Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny "Niezale?no??" powo?a?o Komitet Wyborczy.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie powo?ania Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??".