Adiunge Optimis 2010

12 listopada w Domu Kultury "Sok?" w Trzebini odby?o si? uroczyste wr?czenie, przyznanych ju? po raz dziesi?ty, presti?owych wyr?nie? Adiunge Optimis za 2010 rok. Decyzj? Kolegium Honorowego wyr?nienia otrzymali:


Pani Alicja Molenda, m. in. za wykreowanie wra?liwego na porz?dek publiczny, opiniotwrczego tygodnika lokalnego, z blisko dwudziestoletnim sukcesem rynkowym, oraz wk?ad w kszta?towanie spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Pan Feliks Kiryk, m. in. za trwa?? sympati? dla Trzebini, wielki wk?ad osobisty w utrwalanie ?wiadectw jej przesz?o?ci oraz za zawsze ?yczliw? i owocn? pomoc tym, ktrzy o zachowanie naszego dziedzictwa si? troszcz?.

Pan Adam Adamczyk, m. in. za wiele lat owocnej pracy dla dobra Trzebinian, a w szczeglno?ci za odwag?, upr, determinacj? i decyduj?cy o powodzeniu osobisty wk?ad w likwidacj? zagro?enia naszego miasta powa?n? katastrof? ekologiczn? ze strony wype?nionego ?r?c? i toksyczn? ciecz? wyrobiska w Grce.

Pa?stwo Czes?awa i Ryszard Dudkowie, Jolanta i Henryk Kozyrowie, Sylwia i Jacek Pabisowie, Gra?yna i Jan Skawscy, m. in. za sukces w biznesie oraz niezawodne i szczodre wspieranie dzia?alno?ci, inicjatyw i przedsi?wzi?? s?u??cych lokalnej spo?eczno?ci.


Relacja z uroczysto?ci w Telewizji TVT1

Galeria zdj?? z uroczysto?ci wr?czenia