7 marca 2011 roku odby?o si? Walne Zebranie Cz?onkw Stowarzyszenia TRS "Niezale?no??", ktre przyj??o sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z pracy Zarz?du Stowarzyszenia za rok 2010 i udzieli?o Zarz?dowi absolutorium. Wybrano w?adze Stowarzyszenia na kolejn? kadencj?.