Adiunge Optimis 2011

1 grudnia odby?o si? uroczyste wr?czenie wyr?nienia Adiunge Optimis za 2011 rok.


Decyzj? Kolegium Honorowego otrzyma?a je Aleksandra D?bek, m. in. za przyk?adn?, po??czon? z pogodn? skromno?ci? osobist? pracowito?? i wytrwa?o?? w codziennych staraniach o rozwj posiadanego talentu muzycznego oraz osi?gni?ty sukces pianistyczny.


Na uroczysto?ci wyst?pi? zesp? Nie-bo.


Galeri? zdj?? z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.