Rodzinne kol?dowanie 2012 za nami

W pi?tek, 6 stycznia po raz kolejny kol?dowali?my w Pa?acu w M?oszowej. Niestety tym razem nie dopisa?a pogoda - z tego powodu kol?dowanie odby?o si? "pod dachem" Empireum Kultury, a frekwencja by?a ni?sza, ni? w poprzednich latach.

Pi?knie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy zechcieli przyj?? pokol?dowa? z nami mimo niesprzyjaj?cych okoliczno?ci. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy za rok.