Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny NIEZALE?NO??

Zesp? Pa?acowo-Parkowy w M?oszowej
M?OSZOWA, ul. Florkiewicza 1
32-540 TRZEBINIA
Email: info (ma?pa) trs-trzebinia.pl

NIP 628-19-95-264
Numer KRS: 0000012790
Numer REGON 357696427

Deklaracja przyst?pienia do Stowarzyszenia

Organizacja Po?ytku Publicznego

Przedmiot nieodp?atnej dzia?alno?ci statutowej Trzebi?skiego Ruchu Spo?ecznego Niezale?no?? jako organizacji po?ytku publicznego:

  1. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej.
  2. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy osobom w podesz?ym wieku i osobom niepe?nosprawnym.
  3. Dzia?alno?? z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Dzia?alno?? wspomagaj?ca wystawianie przedstawie? artystycznych.
  5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespo?u Pa?acowo-Parkowego w M?oszowej.
  6. Wspieranie i promowanie  miejscowych artystw.
  7. Organizowanie imprez propaguj?cych dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
  8. Przyznawanie wyr?nie? Adiunge Optimis.

 

Nr konta dzia?alno?ci statutowej:

47 1050 1722 1000 0090 3005 1719