O Stowarzyszeniu "Trzebi?ski Ruch Spo?eczny"

Oficjalne powstanie Stowarzyszenia datuje si? na dzie? 27 pa?dziernika 2000 roku. Stowarzyszenie wywodzi si? z utworzonego w 1998 roku Komitetu Wyborczego pod nazw? TRS Niezale?no??. W gronie za?o?ycieli Stowarzyszenia znale?li si? ludzie rozmaitych profesji, ktrych ??czy?a ch?? wsplnego sp?dzania czasu i dzia?ania na rzecz lokalnej spo?eczno?ci.

Pocz?tkowo Stowarzyszenie zosta?o zarejestrowane pod nazw? Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny. W lipcu 2001 roku na wniosek Stowarzyszenia dokonano zmiany nazwy na Stowarzyszenie Trzebi?ski Ruch Spo?eczny NIEZALE?NO??.

Stowarzyszenie ustanowi?o wyr?nienie Adiunge optimis (do??cz do najlepszych). Takie wyr?nienie mo?e by? przyznane ka?demu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej zwi?zanemu poprzez zamieszkanie lub dzia?alno?? z Gmin? Trzebinia. Laureaci, to ludzie obdarzeni wybitn? osobowo?ci? wyra?aj?c? si? mi?dzy innymi: spolegliwo?ci?, humanistyczn? postaw?, godnymi na?ladowania dokonaniami na rzecz szeroko rozumianego po?ytku spo?ecznego oraz znacz?cymi osi?gni?ciami ?wiadcz?cymi o dobrym korzystaniu z posiadanych talentw. Rzeczow? i symboliczn? form? wyr?nienia stanowi z?oty pier?cie?.

Prze?omowym okresem w dzia?alno?ci TRS Niezale?no?? by?o przej?cie w u?ytkowanie od obecnego w?a?ciciela, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, cz??ci Pa?acu w Zespole Pa?acowo-Parkowym w M?oszowej. W przej?tych i wyremontowanych pomieszczeniach mie?ci si? teraz siedziba Stowarzyszenia, odbywaj? si? cykliczne imprezy kulturalne oraz wystawy malarstwa, fotografii, rze?by.

W 2004 roku Stowarzyszenie uzyska?o status Organizacji Po?ytku Publicznego. Przedmiotem dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia jako organizacji po?ytku publicznego jest:

  1. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej.
  2. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy osobom w podesz?ym wieku i osobom niepe?nosprawnym.
  3. Dzia?alno?? z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Dzia?alno?? wspomagaj?ca wystawianie przedstawie? artystycznych.
  5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespo?u Pa?acowo-Parkowego w M?oszowej.
  6. Wspieranie i promowanie  miejscowych artystw.
  7. Organizowanie imprez propaguj?cych dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
  8. Przyznawanie wyr?nie? Adiunge Optimis.