Alfabet TRS

A

Aktywno?? chcemy w oparciu o talenty, inicjatyw?, przedsi?biorczo?? mieszka?cw budowa? wspln?, dobr? i pomy?ln? przysz?o??.

B

Bezpiecze?stwo chcemy przeciwdzia?a? z?u we wszelkich jego przejawach i wytrwale eliminowa? zauwa?one zagro?enia warunkw ?ycia.

C

Cz?owiek chcemy upowszechnia? humanizm wyra?aj?cy si? poszanowaniem dla cz?owieka i jego dbr osobistych.

D

Dobro chcemy propagowa? wszystko, co po?yteczne i warto?ciowe oraz popularyzowa? godne na?ladowania osobowo?ci i postawy.

E

Edukacja chcemy wsp?tworzy? jak najlepsze warunki nauki, rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz wychowania m?odego pokolenia.

F

Folklor chcemy troszczy? si? o zachowanie regionalnych zwyczajw i dziedzictwa kultury ludowej.

G

Gospodarno?? chcemy, aby nasze zbiorowe starania sprawi?y, ?e ka?dy nasz go?? powie ?yczliwie: tu dobrze gospodarz?.

H

Honor chcemy w ?yciu codziennym wzmacnia? znaczenie czci, dobrego imienia, poczucia godno?ci osobistej i prawdy.

I

Integracja chcemy tu, na styku Ma?opolski i ?l?ska, unika? jednostronnych sympatii, a stara? si? czerpa? z dobrodziejstw tego s?siedztwa.

J

Jutro chcemy wsp?tworzy? warunki rozwoju naszego regionu i dostatniego ?ycia jego mieszka?cw.

K

Korzenie chcemy utrwala? w ?yciu publicznym przywi?zanie do tradycji i krzewi? umi?owanie Ma?ej Ojczyzny.

L

Lecznictwo chcemy wspiera? poczynania doskonal?ce organizacj? i dost?pno?? opieki medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej.

M

M?dro?? chcemy, wykorzystuj?c wiedz? i do?wiadczenie ?yczliwych nam partnerw, kreowa? i urzeczywistnia? nowe, u?yteczne pomys?y.

N

Niezale?no?? chcemy zachowa? neutralno??, z rwnym dystansem zarwno wobec nurtw lewicowych, jak i prawicowych, zw?aszcza skrajnych.

O

Optymizm chcemy widzie? nasz? przysz?o?? w jasnych barwach i chcemy, by tak samo widzieli j? wszyscy mieszka?cy.

P

Poszanowanie chcemy przypomina?, ?e wzajemny szacunek i dba?o?? o wsplne dobro stanowi? fundament wsp??ycia spo?ecznego.

R

Rekreacja chcemy d??y? do wzbogacenia infrastruktury wypoczynkowej, sportowej i rozrywkowej oraz propagowa? zdrowy tryb ?ycia.

S

Sprawiedliwo?? chcemy w ka?dej sprawie kierowa? si? zasadami bezstronno?ci, rzetelno?ci i obiektywizmu.

T

Tolerancja chcemy, aby?my w kontaktach wzajemnych umieli szanowa? pogl?dy innych, a zw?aszcza odmienne od w?asnych.

U

Uczciwo?? chcemy postaw? i czynami dowodzi? szczero?ci naszych intencji dzia?ania na rzecz dobra wsplnego.

W

Wra?liwo?? chcemy, aby ka?dy, kto b?dzie w potrzebie, ?yczliw? pomoc i wsparcie napotka?.

Z

Zgoda chcemy w ka?dej sytuacji odnajdywa? to, co ??czy, w ten sposb szukaj?c drogi do porozumienia.

?

?yczliwo?? chcemy, aby?my potrafili bezinteresownie i szczerze by? dla siebie mili i przyja?ni.