Statut Stowarzyszenia Trzebi?ski Ruch Spo?eczny

 

 

ROZDZIA? I

 

Postanowienia oglne

 

1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazw? Trzebi?ski Ruch Spo?eczny Niezale?no?? i w dalszej cz??ci niniejszego statutu nazywane b?dzie Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie dzia?a na podstawie przepisw ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (D.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
 3. Siedzib? stowarzyszenia jest miejscowo?? M?oszowa.
 4. Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu w?asnym i na w?asn? odpowiedzialno??.
 5. Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia?ania.
 6. Stowarzyszenie mo?e tworzy? i uczestniczy? w koalicjach w okresie wyborw do w?adz samorz?dowych wszystkich szczebli, do Sejmu i Senatu RP, jak i poza nimi zarwno poprzez sprawowanie w?adzy jak i b?d?c w opozycji.
 7. Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest obszar powiatu chrzanowskiego. Dla w?a?ciwego realizowania swoich celw stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? tak?e poza granicami pa?stwa zgodnie z mi?dzynarodowymi konwencjami.
 8. Stowarzyszenie ma prawo u?ywania piecz?ci, odznaki organizacyjnej oraz insygniw w?adz Stowarzyszenia (herbu i flagi) zatwierdzonych przez odpowiedni organ administracji pa?stwowej na zasadach okre?lonych w przepisach szczeg?owych.
 9. Nazwa stowarzyszenia, odznaka organizacyjna (znak firmowy-logo) oraz insygnia w?adzy s? prawnie zastrze?one.

 

2

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

ROZDZIA? II

 

Cele i ?rodki dzia?ania

 

3

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie dzia?alno?ci spo?ecznie u?ytecznej w sferze zada? publicznych, obejmuj?cej w szczeglno?ci zadania w zakresie:

 1. Pomocy spo?ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb;
 2. Dzia?alno?ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo?ecznej osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym;
 3. Dzia?alno?ci charytatywnej;
 4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel?gnowania polsko?ci oraz rozwoju ?wiadomo?ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Ochrony i promocji zdrowia;
 6. Dzia?alno?ci na rzecz osb niepe?nosprawnych;
 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostaj?cych bez pracy i zagro?onych zwolnieniem z pracy;
 8. Dzia?alno?ci na rzecz osb w wieku emerytalnym;
 9. Dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsi?biorczo?ci;
 10. Dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwj techniki, wynalazczo?ci i innowacyjno?ci oraz rozpowszechnianie i wdra?anie nowych rozwi?za? technicznych w praktyce gospodarczej;
 11. Dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwj wsplnot i spo?eczno?ci lokalnych;
 12. Nauki, szkolnictwa wy?szego, edukacji, o?wiaty i wychowania;
 13. Wypoczynku dzieci i m?odzie?y;
 14. Kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. Ekologii i ochrony zwierz?t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. Turystyki i krajoznawstwa;
 18. Upowszechniania i ochrony wolno?ci i praw cz?owieka oraz swobd obywatelskich, a tak?e dzia?a? wspomagaj?cych rozwj demokracji;
 19. Ratownictwa i ochrony ludno?ci;
 20. Pomocy ofiarom katastrof, kl?sk ?ywio?owych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic?;
 21. Upowszechniania i ochrony praw konsumentw;
 22. Dzia?alno?ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsp?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami;
 23. Promocji i organizacji wolontariatu;
 24. Dzia?alno?ci na rzecz kombatantw i osb represjonowanych;
 25. Dzia?alno?ci na rzecz rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 26. Przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

 

4

 

Stowarzyszenie osi?ga swoje cele przez:

 1. Prowadzenie, wspieranie i promowanie dzia?a? prorozwojowych, prospo?ecznych i profilaktycznych.
 2. Organizowanie imprez, spotka?, akcji informacyjnych i promocyjnych oraz innych przedsi?wzi?? zwi?zanych z realizacj? celw Stowarzyszenia.
 3. Wsp?prac? i wzajemn? pomoc cz?onkw Stowarzyszenia, sympatykw, wolontariuszy i ?yczliwych osb wspieraj?cych Stowarzyszenie.
 4. Wyra?anie opinii, w tym na pi?mie oraz w sposb publiczny na temat dowolnej sprawy zwi?zanej z celami Stowarzyszenia.
 5. Kierowanie wnioskw, skarg i innych pism do wszelkich instytucji, organw, organizacji, stowarzysze?, zwi?zkw, firm i osb publicznych, ktre bezpo?rednio lub po?rednio maj? lub mog? mie? wp?yw na rozstrzygni?cia w sprawach zwi?zanych z celami, jakie stawia sobie Stowarzyszenie, a tak?e prowadzenie z tymi podmiotami oficjalnych rozmw. Wyst?powanie jako strona w post?powaniach administracyjnych dotycz?cych spraw zwi?zanych z celami Stowarzyszenia.
 6. Wyst?powanie do w?a?ciwych s?dw w sprawach zwi?zanych z celami Stowarzyszenia.
 7. Poszukiwanie sprzymierze?cw dla osi?gni?cia celw Stowarzyszenia, w tym prowadzenie akcji u?wiadamiaj?cych.
 8. Wsp?prac? dla osi?gni?cia zamierzonych celw z innymi organizacjami o podobnym charakterze oraz z organami samorz?dw wszystkich szczebli, a tak?e wszelkimi podmiotami wyra?aj?cymi gotowo?? do takiej wsp?pracy, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i zasadami etyczno-moralnymi wsp??ycia spo?ecznego.
 9. Podejmowanie wszelkich innych dzia?a?, zgodnych z obowi?zuj?cym prawem, ktre zmierzaj? do celw, jakie stawia sobie Stowarzyszenie.

 

5

 

Stowarzyszenie  prowadzi  nieodp?atn?  dzia?alno??  po?ytku  publicznego  w  sferze  zada?  publicznych  wymienionych w 3, obejmuj?c? nast?puj?ce zadania:

 1. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej.
 2. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz pomocy osobom w podesz?ym wieku i osobom niepe?nosprawnym.
 3. Dzia?alno?? z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 4. Dzia?alno?? wspomagaj?ca wystawianie przedstawie? artystycznych.
 5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespo?u Pa?acowo-Parkowego w M?oszowej.
 6. Wspieranie i promowanie  miejscowych artystw.
 7. Organizowanie imprez propaguj?cych dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
 8. Przyznawanie wyr?nie? Adiunge Optimis.

 

ROZDZIA? III

 

Cz?onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi?zki

 

6

 

 1. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne i prawne.
 2. Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
 • cz?onkw zwyczajnych,
 • cz?onkw honorowych,
 • cz?onkw wspieraj?cych.
 1. Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspieraj?cym.

 

7

 

 1. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? pe?noletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadaj?cy sta?e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktry z?o?y deklaracj? cz?onkowsk? wraz z rekomendacj? od dwch cz?onkw Stowarzyszenia.
 2. Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? pe?noletnia osoba fizyczna, ktra wnios?a wybitny wk?ad w rozwj idei stowarzyszenia lub w inny szczeglny sposb wnios?a zas?ugi dla Stowarzyszenia.
 3. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia mo?e zosta? pe?noletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, ktra zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansow? lub rzeczow?. Osoba prawna dzia?a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

8

 

 1. Cz?onkw zwyczajnych i wspieraj?cych przyjmuje w drodze uchwa?y Zarz?d Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godno?ci Cz?onka Honorowego nast?puje przez Walne Zebranie Cz?onkw na wniosek Zarz?du.

 

9

 

 1. Cz?onkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowi?zani s?:
 1. Przyczynia? si? do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. Dba? o jego dobre imi?,
 3. Popiera? i czynnie realizowa? cele Stowarzyszenia,
 4. Przestrzega? przepisw prawa i postanowie? statutu,
 5. Regularnie op?aca? sk?adki,
 6. Ponosi? inne op?aty, ktrych wysoko?? okre?la Zarz?d Stowarzyszenia,
 7. Bra? czynny udzia? w zebraniach Stowarzyszenia.
 1. Cz?onek zwyczajny ma prawo bra? udzia? w ?yciu Stowarzyszenia, a w szczeglno?ci:
 1. Przys?uguje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. Mo?e wnioskowa? we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 3. Korzysta? z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej dzia?alno?ci,
 4. Korzysta? z innych mo?liwo?ci dzia?ania jakie stwarza swoim cz?onkom Stowarzyszenie.

 

10

 

 1. Skre?lenie z listy cz?onkw Stowarzyszenia nast?puje przez:
 •   rezygnacj? pisemn? z?o?on? Zarz?dowi,
 •   wykluczenie przez Zarz?d Stowarzyszenia w drodze uchwa?y:
 1. Za dzia?alno?? sprzeczn? ze statutem Stowarzyszenia,
 2. Za dzia?alno?? sprzeczn? z uchwa?ami Stowarzyszenia,
 3. Za nieusprawiedliwione niebranie udzia?u w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onkw),
 4. Za nieuregulowanie sk?adek cz?onkowskich przez trzy miesi?ce.
 5. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku s?du,
 • ?mier? cz?onka.
 1. Od uchwa?y Zarz?du o wykluczenie ze Stowarzyszenia cz?onkowi przys?uguje prawo odwo?ania si? do Walnego Zebrania Cz?onkw w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwa?y wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o mo?liwo?ciach odwo?ania si?.

 

ROZDZIA? IV

 

W?adze Stowarzyszenia

 

11

 

W?adzami Stowarzyszenia s?:

 1. Walne Zebranie Cz?onkw.
 2. Zarz?d.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

12

 

 1. Kadencja wszystkich w?adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybr odbywa si? w g?osowaniu jawnym, wi?kszo?ci? 2/3 g?osw przy obecno?ci przynajmniej po?owy oglnej liczby cz?onkw uprawnionych do g?osowania. Wybr w?adz nast?puje spo?rd nieograniczonej zg?oszonej liczby kandydatw. Na cz?onka w?adz wybiera si? kandydata spo?rd obecnych i nieobecnych cz?onkw. W przypadku nieobecno?ci musi by? ich pisemna zgoda. Na wniosek 1/3 liczby uprawnionych do g?osowania wybory mog? by? tajne.
 2. Cz?onkowie w?adz wybieralnych Stowarzyszenia nie pobieraj? wynagrodzenia z tytu?u pe?nienia swych funkcji.
 3. W przypadku ust?pienia, wykluczenia lub ?mierci cz?onka w?adz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sk?ad mo?na uzupe?ni? z kandydatw niewybranych w wyborach wg kolejno?ci uzyskanych g?osw. Mo?liwe jest rwnie? uzupe?nienie sk?adw osobowych w?adz wybieralnych przez Walne Zebranie Cz?onkw. Liczba dokooptowanych w ten sposb cz?onkw w?adz nie mo?e przekroczy? 1/3 liczby cz?onkw pochodz?cych z wyborw.

 

13

 

Uchwa?y w?adz Stowarzyszenia, je?eli statut nie stanowi inaczej, podejmowane s? w g?osowaniu jawnym zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, przy obecno?ci przynajmniej po?owy cz?onkw uprawnionych do g?osowania. Na wniosek 1/3 liczby uprawnionych do g?osowania mog? by? tajne.

 

Walne Zebranie Cz?onkw

 

14

 

 1. Walne Zebranie jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Cz?onkw bior? udzia?:
 1. Z g?osem stanowi?cym cz?onkowie zwyczajni,
 2. Z g?osem doradczym cz?onkowie wspieraj?cy, honorowi i zaproszeni go?cie.
 1. O miejscu i terminie i proponowanym porz?dku obrad Zarz?d powiadamia cz?onkw Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Cz?onkw, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. Proponowany porz?dek mo?e by? zmieniony przez Walne Zebranie.

 

15

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onkw nale?y:

 1. Uchwalanie statutu i programu dzia?ania Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
 3. Uchwalanie regulaminu w?adz Stowarzyszenia,
 4. Wybr i odwo?ywanie cz?onkw w?adz Stowarzyszenia,
 5. Udzielanie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi,
 6. Uchwalanie zmian statutu,
 7. Wyznaczanie zakresu prowadzonej nieodp?atnej i odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego,
 8. Ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich,
 9. Podejmowanie uchwa? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozosta?ego po rozwi?zaniu maj?tku,
 10. Rozpatrywanie odwo?a? w sprawach cz?onkowskich, od uchwa? Zarz?du,
 11. Nadawanie i pozbawianie godno?ci Cz?onka Honorowego,
 12. Rozpatrywanie wnioskw i postulatw zg?oszonych przez cz?onkw Stowarzyszenia lub jego w?adze,
 13. Podejmowanie uchwa? w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

16

 

 1. Walne Zebranie Cz?onkw zwo?ywane jest raz w roku przez Zarz?d Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Cz?onkom przys?uguje prawo wniesienia na pi?mie zastrze?e? co do terminu Walnego Zebrania. Zarz?d ustali nowy termin Walnego Zebrania w przypadku z?o?enia zastrze?e? przez co najmniej po?ow? cz?onkw.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane:
 1. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. Z inicjatywy Zarz?du,
 3. Na wniosek co najmniej 1/3 cz?onkw Stowarzyszenia.
 1. Je?eli Zarz?d nie zwo?a Walnego Zebrania Cz?onkw w okresie 30 dni od dnia, w ktrym up?yn?? rok od poprzedniego Walnego Zebrania, lub gdy up?ynie 30 dni od z?o?enia wnioskw okre?lonych w ust. 2, pkt. b i c, Zebranie mo?e by? zwo?ane przez Komisj? Rewizyjn?.

 

Zarz?d

 

17

 

 1. Zarz?d kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onkw, reprezentuje je na zewn?trz i ponosi odpowiedzialno?? przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarz?d sk?ada si? z 5 - 7 cz?onkw w tym: Prezesa, jednego lub dwch Vice-Prezesw, Sekretarza i Skarbnika. Cz?onkiem Zarz?du  nie mo?e by? osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe,
 3. Do zakresu dzia?a? Zarz?du nale?y:
 1. Realizacja celw Stowarzyszenia oraz uchwa? Walnego Zebrania Cz?onkw,
 2. Kierowanie bie??c? prac? Stowarzyszenia,
 3. Zwo?ywanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onkw,
 4. Okre?lenie szczeg?owych kierunkw dzia?ania Stowarzyszenia,
 5. Ustalanie bud?etu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
 6. Sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia,
 7. Podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich w tym przyjmowanie i skre?lanie z listy cz?onkw,
 8. Prowadzenie dokumentacji cz?onkowskiej,
 9. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie cz?onkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. Sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onkw,
 11. Wykonywanie innych zada? nie przewidzianych przepisami statutu lub uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onkw.
 1. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w razie potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na dwa miesi?ce.
 2. W posiedzeniu Zarz?du mog? bra? udzia? Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni go?cie z g?osem doradczym.
 3. Posiedzeniami i prac? Zarz?du Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarz?du Stowarzyszenia. W razie jego nieobecno?ci zast?puje go wyznaczony Vice-Prezes Zarz?du lub inny wyznaczony Cz?onek Zarz?du.
 4. Posiedzenia Zarz?du prowadzone s? w obecno?ci co najmniej czterech jego cz?onkw. Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw. W przypadku rwnej liczby g?osw rozstrzyga g?os przewodnicz?cego obrad.

 

Komisja Rewizyjna

 

18

 

 1. Komisja Rewizyjna jest niezale?n? od Zarz?du w?adz? Stowarzyszenia powo?an? do sprawowania kontroli wewn?trznej i nadzoru nad jego dzia?alno?ci?.
 2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z trzech cz?onkw w tym Przewodnicz?cego i Sekretarza, ktrzy nie mog? by? cz?onkami Zarz?du ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.
 3. Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:
 1. Kontrola bie??cej pracy Zarz?du,
 2. Sk?adanie wnioskw na Walnym Zebraniu Cz?onkw w sprawie absolutorium dla Zarz?du,
 3. Wyst?powanie z wnioskiem o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. Kontrola, przynajmniej raz w roku, finansw Stowarzyszenia,
 5. Sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onkw sprawozdania ze swej dzia?alno?ci.

 

ROZDZIA? V

 

Maj?tek Stowarzyszenia

 

19

 

 1. Maj?tek Stowarzyszenia powstaje ze sk?adek cz?onkowskich, darowizn, spadkw, zapisw, z odp?atnej i nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego, wp?yww z 1 % podatku dochodowego od osb fizycznych oraz z ofiarno?ci publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
 3. Na podstawie uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onkw Stowarzyszenie mo?e podj?? dzia?alno?? gospodarcz? w rozmiarach s?u??cych realizacji celw statutowych, z ktrej dochody przeznaczane b?d? wy??cznie na te cele.
 4. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego i odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego lub dzia?alno?ci gospodarczej wymaga rachunkowego wyodr?bnienia tych form dzia?alno?ci w stopniu umo?liwiaj?cym okre?lenie przychodw, kosztw i wynikw ka?dej z tych dzia?alno?ci, z zastrze?eniem przepisw o rachunkowo?ci.

 

20

 

 1. Dla wa?no?ci o?wiadczenia woli, pism i dokumentw w przedmiocie praw i obowi?zkw maj?tkowych Stowarzyszenia wymagane s? podpisy dwch osb: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesw Zarz?du i Skarbnika.
 2. Dla wa?no?ci innych pism i dokumentw wymagany jest podpis dwch osb: Prezesa lub Jednego z Vice-Prezesw i innego Cz?onka Zarz?du.

 

21

 

 1. Gospodarka maj?tkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmuj?cego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarz?d na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

22

 

Zabrania si?:

 1. Udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz?onkw, cz?onkw w?adz, pracownikw oraz osb, z ktrymi wymienieni pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi".
 2. Przekazywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz?onkw, cz?onkw w?adz, pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz?onkw, cz?onkw w?adz, pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jego w?adz, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

 

ROZDZIA? VI

 

Przepisy ko?cowe

 

23

 

Uchwa?? w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Cz?onkw wi?kszo?ci? 2/3 g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw uprawnionych do g?osowania.

 

24

 

Uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozosta?ego maj?tku podejmuje Walne Zebranie Cz?onkw wi?kszo?ci? 2/3 g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw uprawnionych do g?osowania.

 

25

 

 1. Likwidatorami Stowarzyszenia s? cz?onkowie jego Zarz?du.
 2. Obowi?zki likwidatora okre?la ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Maj?tek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza si? na cel okre?lony w uchwale Walnego Zebrania Cz?onkw.