Wybory samorz?dowe 2010

Zbli?aj? si? tegoroczne wybory samorz?dowe. Na naszej stronie publikowa? b?dziemy wszystkie informacje dotycz?ce udzia?u w nich Trzebi?skiego Ruchu Spo?ecznego, a tak?e wiele przydatnych dla Wyborcw materia?w informacyjnych.

Zapraszamy do naszego informatora wyborczego.