Jak g?osowa? w wyborach samorz?dowych?

Kto mo?e g?osowa??

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma ka?dy obywatel polski, ktry najp?niej w dniu wyborw ko?czy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia?ania tej rady.

Nie maj? prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s?dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna?u Stanu,
3) ubezw?asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s?dowym.

Prawo wybierania do rady gminy ma rwnie? obywatel Unii Europejskiej nieb?d?cy obywatelem polskim, ktry najp?niej w dniu g?osowania ko?czy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze dzia?ania tej rady. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej nieb?d?cy obywatelem polskim pozbawiony prawa wybierania w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, ktrego jest obywatelem.

Wyborca niepe?nosprawny, na swj wniosek wniesiony do urz?du gminy najp?niej w 5 dniu przed dniem wyborw, jest dopisywany do spisu wyborcw w wybranym przez siebie odwodzie g?osowania spo?rd obwodw, w ktrych znajduj? si? lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborcw niepe?nosprawnych. Wyborca posiadaj?cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczenie organu rentowego mo?e udzieli? pe?nomocnictwa do g?osowania w jego imieniu w wyborach. Pe?nomocnikiem mo?e by? tylko osoba wpisana do rejestru wyborcw w tej samej gminie, co udzielaj?cy pe?nomocnictwa, z wyj?tkiem osb wchodz?cych w sk?ad komisji odwodowej w?a?ciwej dla obwodu g?osowania osoby udzielaj?cej pe?nomocnictwa do g?osowania, m??w zaufania i kandydatw na radnych.

Wyborca nie wpisany do spisu wyborcw zostanie przez komisj? dopisany do spisu i dopuszczony do udzia?u w g?osowaniu, je?eli udokumentuje, i? stale zamieszkuje na terenie danego obwodu g?osowania, a urz?d gminy potwierdzi, ?e osoba ta jest wpisana do rejestru wyborcw w gminie.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. Nr 95, poz. 602)

Jak odda? g?os?

G?osowanie odbywa si? w lokalu obwodowej komisji wyborczej mi?dzy godzin? 6 a 20 bez przerwy.

Przed przyst?pieniem do g?osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowd osobisty lub inny dokument umo?liwiaj?cy stwierdzenie jego to?samo?ci.
Wyborca otrzymuje od komisji kart? do g?osowania w?a?ciw? dla przeprowadzanych wyborw i potwierdza otrzymanie karty w?asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
Po otrzymaniu karty do g?osowania wyborca udaje si? do miejsca zapewniaj?cego tajno?? g?osowania, znajduj?cego si? w lokalu wyborczym. Kart? do g?osowania wyborca wrzuca do urny.
Wyborcy niepe?nosprawnemu, na jego pro?b?, mo?e pomaga? przy g?osowaniu inna osoba, z wy??czeniem cz?onkw komisji i m??w zaufania.

W wyborach do rad gmin w gminach licz?cych powy?ej 20 000 mieszka?cw, w wyborach do rad powiatw oraz w wyborach do sejmikw wojewdztw wyborca g?osuje tylko na jedn? list? kandydatw, stawiaj?c znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatw z tej listy, przez co wskazuje jego pierwsze?stwo do uzyskania mandatu. Za niewa?ny uznaje si? g?os, je?eli na karcie do g?osowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwch lub wi?kszej liczby kandydatw z r?nych list lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska ?adnego kandydata z ktrejkolwiek z list. Je?eli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwch lub wi?kszej liczby kandydatw, ale z tej samej listy, g?os uznaje si? za wa?ny i oddany na wskazan? list? z przyznaniem pierwsze?stwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy ktrego nazwisku znak "x" jest umieszczony w pierwszej kolejno?ci.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. Nr 95, poz. 602)