Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy stanowi za??cznik do rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 wrze?nia 2010 r.

Termin Czynno?? wyborcza
do 2 pa?dziernika 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomo?ci, w formie obwieszczenia, informacji o okr?gach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w ka?dym okr?gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborw do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast,
- zawiadomienie odpowiednio Pa?stwowej Komisji Wyborczej lub w?a?ciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zg?aszania kandydatw na radnych

do 4 pa?dziernika 2010 r. - zg?aszanie komisarzom wyborczym kandydatw na cz?onkw terytorialnych komisji wyborczych
do 7 pa?dziernika 2010 r. - powo?anie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 22 pa?dziernika 2010 r.
do godz. 24:00
- zg?aszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatw na radnych, odr?bnie dla ka?dego okr?gu wyborczego dla wyborw do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 27 pa?dziernika 2010 r.
do godz. 24:00
- przyznanie przez Pa?stwow? Komisj? Wyborcz? jednolitych numerw dla list tych komitetw wyborczych, ktre zarejestrowa?y listy kandydatw w ponad po?owie okr?gw w wyborach do wszystkich sejmikw wojewdztw,
- zg?aszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatw na wjtw, burmistrzw i prezydentw miast
do 29 pa?dziernika 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonuj?cego zadania o charakterze oglnowojewdzkim, numerw dla list tych komitetw wyborczych, ktre zarejestrowa?y co najmniej jedn? list? kandydatw w wyborach do sejmiku wojewdztwa i nie zosta? im przyznany numer przez Pa?stwow? Komisj? Wyborcz?
do 31 pa?dziernika 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerw dla list tych komitetw wyborczych, ktre zarejestrowa?y co najmniej jedn? list? kandydatw w wyborach do rady powiatu i nie zosta? im przyznany numer przez Pa?stwow? Komisj? Wyborcz? ani przez komisarza wyborczego wykonuj?cego zadania o charakterze oglnowojewdzkim,
- podanie do publicznej wiadomo?ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodw g?osowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 listopada 2010 r. - rozplakatowanie obwieszcze?:
a) w?a?ciwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych zawieraj?cych numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zg?oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw oraz tre?? o?wiadcze? lustracyjnych stwierdzaj?cych fakt pracy lub s?u?by w organach bezpiecze?stwa pa?stwa lub wsp?pracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatw na wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, na ktrych umieszczone s?, w kolejno?ci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykszta?cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg?aszaj?cego kandydata, nazwa partii politycznej, do ktrej nale?y kandydat, oraz tre?? o?wiadcze? lustracyjnych stwierdzaj?cych fakt pracy lub s?u?by w organach bezpiecze?stwa pa?stwa lub wsp?pracy z nimi
od 6 listopada 2010 r. - nieodp?atne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada 2010 r. - powo?anie przez gminn? komisj? wyborcz? obwodowych komisji wyborczych,
- sporz?dzenie spisw wyborcw w urz?dzie gminy
do 11 listopada 2010 r. - sk?adanie wnioskw o sporz?dzenie aktu pe?nomocnictwa do g?osowania
do 16 listopada 2010 r. - sk?adanie wnioskw przez wyborcw niepe?nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g?osowania na obszarze gminy
19 listopada 2010 r.
o godz. 24:00
- zako?czenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. - przekazanie przewodnicz?cym obwodowych komisji wyborczych spisw wyborcw
21 listopada 2010 r.
godz. 8:00 - 22:00
- g?osowanie